اجرای واحد درس کارآموزی دانشجویان در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خاتم

اجرای واحد درس کارآموزی دانشجویان در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خاتم

03/04/1398 310 بازدید

واحد درس کارآموزی دانشجویان در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خاتم اجرا می گردد