اجرای واحد درس کارآموزی دانشجویان در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خاتم

اجرای واحد درس کارآموزی دانشجویان در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خاتم

شنبه 4 خرداد 1398 و ساعت 11:30:07 1420

واحد درس کارآموزی دانشجویان در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خاتم اجرا می گردد

 

تعداد 22 از دانشجویان رشته گاز رسانی آموزشکده امین خاتم با ثبت در سامانه کارآموزی ، مرکز آموزش فنی و حرفه ای خاتم برای طی دوره کارآموزی کارآموزی خود انتخاب و در دوره آموزش جوشکاری مقدماتی شرکت نموده اند از آنجا که مهارت جوشکاری یکی از مهارتهای اساسی رشته گاز رسانی است دانشجویان فنی حضور دراین دوره مهارتهای پایه جوشکاری را فرا می گیرند.

روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای خاتم