اجرای واحد درس کارآموزی دانشجویان در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خاتم
03/04/1398

واحد درس کارآموزی دانشجویان در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خاتم اجرا می گردد