نام ونام خانوادگی رئیس مرکز

نام مرکز
وب سایت
پست الکترونیک

 محمدحسین بهاری جو

آیت الله خامنه ای (شماره1یزد)

http://Markaz1.yazdtvto.ir

center1@yazdtvto.ir

 فرهاد بابا احمدی

 آزادگان (شماره2یزد)

http://Markaz2.yazdtvto.ir

center2@yazdtvto.ir

 جمال دهقانی
 میبد

http://Meybod.yazdtvto.ir

center4@yazdtvto.ir

علیرضا علیشاهی
 تفت

http://Taft.yazdtvto.ir

center5@yazdtvto.ir

 عباس حسنی
 ابرکوه

http://Abarkoh.yazdtvto.ir

center6@yazdtvto.ir

 نادرمتالهی
 اردکان

http://Ardakan.yazdtvto.ir

center7@yazdtvto.ir

 کاظم ناظمی
 بافق

http://Bafgh.yazdtvto.ir

  center8@yazdtvto.ir
مهدیه کارگر دهقانی
 خواهران یزد

http://Markaz3.yazdtvto.ir

center3@yazdtvto.ir

 هادی ابوئی
 مهریز

http://Mehriz.yazdtvto.ir

center10@yazdtvto.ir

 جلال میرجلیلی
 برادران اشکذر

http://Ashkezar.yazdtvto.ir

center13@yazdtvto.ir

حسین فلاح
 برادران زارچ

http://Zarch.yazdtvto.ir

center16@yazdtvto.ir

 طیبه دهقانی
 خواهران میبد
 

kh.meybod@yazdtvto.ir

 احمد پورابراهیمیان
 خاتم

http://Khatam.yazdtvto.ir

center11@yazdtvto.ir

 وحیده نیکزاد
 خواهران اردکان
 

kh.ardakan@yazdtvto.ir